Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της με αριθμ. πρωτ.: 7140/04-08-2020 Διακήρυξης ( ΑΔΑΜ: 20PROC007134440 / ΑΔΑ: ΨΞΗΘ46552Ο-Θ8Ε) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της με αριθμ. πρωτ.: 7140/04-08-2020 Διακήρυξης ( ΑΔΑΜ: 20PROC007134440  /  ΑΔΑ: ΨΞΗΘ46552Ο-Θ8Ε) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού ύψους 34.137,10 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) 8.192,90 €, ήτοι συνολικού ποσού 42.330,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00