ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1971 με τη δωρεά της συλλογής έργων τέχνης, καθώς και ολόκληρης της περιουσίας του Νέστορα και της Αλίκης Τέλλογλου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το κτίριο, παρέδωσε η Αλίκη Τέλλογλου στην πόλη της Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 1999, τριάντα χρόνια περίπου μετά το θάνατο του συζύγου της Νέστορα. Κύριοι στόχοι του Ιδρύματος είναι η συστηματική γνωριμία του κοινού με την τέχνη, η συλλογή, καταγραφή και μελέτη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας καλλιτεχνών και μελετητών της τέχνης, καθώς και η ουσιαστική επαφή των παιδιών με τα έργα τέχνης μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η εκπαιδευτική πολιτική ορίζει μια πρωταρχική λειτουργία του Ιδρύματος. Περιοδικές και μόνιμες εκθέσεις σε συνεργασία με φορείς τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, εκδόσεις, συνέδρια, παράλληλα προγράμματα σχετικά με το θέμα της κύριας έκθεσης, κύκλοι δράσεων που καλύπτουν ένα ευρύ πλαίσιο (μουσική, θέατρο, χορό, λογοτεχνία, έρευνα κτλ.) αποτελούν βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Ιδρύματος.

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που είναι σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ), την εθνική νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών, χρηστών υπηρεσιών, υπαλλήλων, εργαζόμενων, συνεργατών, εθελοντών και λοιπών φυσικών προσώπων, που τίθενται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του Μουσείου, για λόγους που προκύπτουν από τις σχετικές συναλλακτικές σχέσεις, τις έννομες υποχρεώσεις, ή το εκάστοτε έννομο συμφέρον του Ιδρύματος. Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, σεβόμενο την ιδιωτικότητα των ανωτέρω φυσικών προσώπων και επιδιώκοντας τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών τους δεδομένων, σας παρέχει, με την παρούσα, την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας του (το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει το Τελλόγλειο Ίδρυμα, τον τρόπο επεξεργασίας τους, τα μέσα προστασίας τους) και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Η παρούσα πολιτική ενημέρωσης απευθύνεται στο σύνολο των φυσικών προσώπων, τα οποία διενεργούν οιαδήποτε συναλλαγή με το Τελλόγλειο Ίδρυμα μέσω της ιστοσελίδας του, όπως ενδεικτικά σε επισκέπτες της ιστοσελίδας του Μουσείου, σε πελάτες που προβαίνουν σε ηλεκτρονικές αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και σε εγγεγραμμένα μέσω της ιστοσελίδας μέλη του Τελλογλείου Ιδρύματος.  

Στην καθημερινή άσκηση της δραστηριότητας του Ιδρύματος, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορισμένες φορές επιβάλλεται από αντίστοιχη έννομη υποχρέωση, ή κρίνεται απαραίτητη για λόγους εννόμου συμφέροντος και βελτίωσης της επιχειρησιακής πρακτικής και της ποιότητας των υπηρεσιών του Μουσείου. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του Μουσείου, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σχέσεων με αυτό είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει το Μουσείο από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή του ιδίου του Μουσείου. Το Τελλόγλειο Ίδρυμα αναγνωρίζει ότι κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, είναι δυνατόν να έχει στη διάθεσή του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων. Επιπλέον, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενο να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, το Τελλόγλειο Ίδρυμα ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και πώς τα χρησιμοποιούμε
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα σας ενημερώνει, ως επισκέπτες της ιστοσελίδας/χρήστες, ότι μέσω της ιστοσελίδας του www.teloglio.gr, ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν και μόνο τις παράσχετε και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με το Τελλόγλειο Ίδρυμα, υφισταμένων ή μελλοντικών, ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές του Μουσείου. Αναλυτικότερα, το Τελλόγλειο Ίδρυμα συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), όταν εσείς την καταχωρείτε, με σκοπό την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter και να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις και προωθητικές ενέργειες/δράσεις του Μουσείου, που αφορούν ενδεικτικά εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και να ενημερώνεστε για τα νέα του Μουσείου και άλλες σχετικές δραστηριότητες, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και τα στοιχεία διευθύνσεώς σας, όταν εσείς τα καταχωρείτε και τα παράσχετε, με σκοπό την εγγραφή σας ως μέλος στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο, τα στοιχεία διευθύνσεώς σας και τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας ή του λογαριασμού Paypal, όταν εσείς τα καταχωρείτε και τα παράσχετε, με σκοπό την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει προς πώληση το Τελλόγλειο Ίδρυμα μέσω του ειδικά διαμορφωμένου ηλεκτρονικού του καταστήματος (e-shop).
Επιπλέον, το Τελλόγλειο Ίδρυμα, για τις ανάγκες οργάνωσης και προβολής των σχετικών του δράσεων και ενεργειών, έχει στη διάθεσή του αρχείο με φωτογραφικό υλικό και μαγνητοσκοπήσεις, η συλλογή και ανάρτηση των οποίων στην ιστοσελίδα του Μουσείου και η εν γένει δημοσιοποίησή τους τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα), τα οποία απεικονίζονται, έχουν παράσχει εκ των προτέρων την ελεύθερη και ρητή τους συγκατάθεση για τους ως άνω σκοπούς. Τέλος, λαμβάνουμε τη διεύθυνση IP σας, όταν και όποτε προβαίνετε σε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, όπως και τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας.
Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από το Τελλόγλειο Ίδρυμα είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή διατήρησης/συνέχισης της ήδη υπαρχούσης συναλλακτικής σας σχέσης με το Μουσείο.

2. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»)
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα δεν επεξεργάζεται κατά βάση ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως φερ’ ειπείν δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως τούτες προβλέπονται από το ΓΚΠΔ.

3. Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους
Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 16 ετών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου (βλ. άρ. 8 ΓΚΠΔ).

4. Νομιμότητα επεξεργασίας
Όσον αφορά στην νομική βάση της εκάστοτε επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, το Τελλόγλειο Ιδρυμα επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για συγκεκριμένους σκοπούς και ειδικότερα: Κατά την περίπτωση που δε διατηρείτε ορισμένη συναλλακτική σχέση με το Τελλόγλειο Ίδρυμα, είναι απαραίτητο να μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του Μουσείου και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δράσεις και τις προωθητικές ενέργειες. Η συγκεκριμένη μορφή της συγκαταθέσεώς σας θα παρέχεται από εσάς ελεύθερα και σαφώς και υπό την κύρια προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει ενεργά να λαμβάνετε αντίστοιχα e-mails – newsletters. Για την περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία αποκτήθηκαν νομίμως, στα πλαίσια πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, το Τελλόγλειο Ίδρυμα  διατηρεί το δικαίωμα, στα πλαίσια άσκησης του εννόμου συμφέροντός του, να τα χρησιμοποιεί για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμα και εάν ο αποδέκτης του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος δεν έχει παράσχει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του. Αναφορικά με την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Τελλογλείου Ιδρύματος (e-shop), νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί η μεταξύ ημών σύμβαση πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας/συναλλακτική σχέση. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, τα συλλέγουμε βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις εξής νομικές βάσεις:

Α. όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με το Τελλόγλειο Ίδρυμα και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων,
Β. όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση του Τελλογλείου Ιδρύματος με τις έννομες υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του νόμου,
Γ. όπως απαιτείται για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων του Τελλογλείου Ιδρύματος (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή πρωτοποριακών, εξατομικευμένων, ασφαλών και κερδοφόρων υπηρεσιών στους χρήστες και τους συνεργάτες του Τελλογλείου Ιδρύματος,
Δ. όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος του Τελλογλείου Ιδρύματος  που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,
Ε. σύμφωνα με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει, εφόσον η επεξεργασία δε θεμελιώνεται σε ορισμένη από τις κατωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

5. Ανάκληση συγκατάθεσης
Τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στο Τελλόγλειο Ίδρυμα εγγράφως φυσικά ή ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τελλογλείου Ιδρύματος, δίχως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με το στάδιο υλοποίησης του αιτήματός σας. Ιδίως σχετικά με την αποστολή newsletter, σε κάθε περίπτωση, σας παρέχεται το δικαίωμα απεγγραφής – unsubscribe σε κάθε newsletter που λαμβάνετε από το Τελλόγλειο Ίδρυμα.

6. Χρόνος διατήρησης δεδομένων
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, αλλά σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με το Μουσείο, ιδίως σε περίπτωση έγερσης οιασδήποτε μορφής αξίωσης και για όσο χρόνο διατηρηθεί αυτή. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο. Αναφορικά με τις πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίας μας, όπως τα στοιχεία της ηλεκτρονικής σας διευθύνσεως, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως μέλος της υπηρεσίας newsletter της ιστοσελίδας ή διατηρείται η μεταξύ ημών συναλλακτική σχέση. Όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε, με σκοπό την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει το Τελλόγλειο Ίδρυμα μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος (e-shop), τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Η ανάρτηση φωτογραφικού υλικού στην ιστοσελίδα του Μουσείου και η εν γένει δημοσιοποίησή τους πραγματοποιείται έως την ενδεχόμενη ανάκληση της παρασχόμενης συγκατάθεσης των εικονιζόμενων προσώπων και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ανάρτηση του αντίστοιχου φωτογραφικού υλικού ή βίντεο. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, σεβόμενο την ιδιωτικότητα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας του, δεν κοινοποιεί/διαβιβάζει τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών και λειτουργικών μονάδων του Τελλογλείου Ιδρύματος, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων και υπό καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Ακολούθως, το Τελλόγλειο Ίδρυμα ενδέχεται να διαβιβάσει/γνωστοποιήσει σε τρίτα νομικά πρόσωπα (εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά πάντως κατά κανόνα εντός της Ε.Ε.), στα οποία έχει αναθέσει μερικώς ή ολικώς τη για λογαριασμό του εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (Εκτελούντες την Επεξεργασία), για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως επί παραδείγματι την παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής e-mail, στα πλαίσια της βέλτιστης δυνατής εξυπηρέτησής σας. Το Μουσείο νομίμως διασφαλίζει την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τους συνεργάτες – τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας και παροχής επαρκών εγγυήσεων για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

8. Διεθνείς Διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα δε διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή έχετε ενημερωθεί σχετικώς και συγκατατεθεί εκ των προτέρων και ρητώς στη διαβίβαση αυτή (σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται).

9. Δικαιώματα υποκειμένου
Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), που αφορούν το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Ενημέρωση).
Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από το Τελλόγλειο Ίδρυμα, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Σημειωτέον, το Μουσείο θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος, αλλά για τυχόν επιπλέον αντίγραφα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την καταβολή εύλογου κόστους.
Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων του Μουσείου για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Τελλογλείου Ιδρύματος για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθηκοντος της προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Τελλόγλειο Ίδρυμα ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει το Μουσείο ή τρίτος.
Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσης συγκατάθεσής σας (άρ. 7 ΓΚΠΔ), που αφορά τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οιαδήποτε στιγμή, για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

10. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας
Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το Τελλόγλειο Ίδρυμα (στη διεύθυνση Αγίου Δημητρίου 159Α, 54636, Αθήνα), ή να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσείου: teloglion@teloglion.gr
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμά του, έπειτα από μελέτη του σχετικού αιτήματός σας, να προβαίνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας μέσω σχετικού νόμιμου εγγράφου και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς, προκειμένου να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Άρνηση του Τελλογλείου Ιδρύματος ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν λάβετε την απόφαση να διαγραφείτε από ορισμένη υπηρεσία ή επικοινωνία, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που ενδέχεται να χρειαστεί ορισμένος χρόνος ή/και πληροφορίες, πριν καταστεί δυνατόν να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Το Τελλόγλειο Ίδρυμα επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του να διατηρήσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται έννομη υποχρέωση ή άσκηση αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

11. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρ. 32 ΓΚΠΔ (ενδεικτικά: κρυπτογράφηση και τακτικές δοκιμές, περιορισμένες προσβάσεις, τοποθέτηση καμερών σε ειδικούς χώρους, ειδικοί κωδικοί σε εξουσιοδοτημένα άτομα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της, κ.ά.) και τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ, ήτοι την αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρ. 5 ΓΚΠΔ).  Με μέριμνα για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας. Το Τελλόγλειο Ίδρυμα εφαρμόζει στην ιστοσελίδα του το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου διασφαλίζεται το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και σας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν.

12. Ειδικότερες δηλώσεις του Τελλογλείου Ιδρύματος
Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και εν γένει κακόβουλο λογισμικό.
Δηλώνει ότι δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
Δηλώνει ότι με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Ενημέρωση. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Ενημέρωσης, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
Σας ενημερώνουμε ότι το Τελλόγλειο Ίδρυμα χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα του “cookies” με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. 
Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, διαβάζοντας το παρόν, λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 2016/679 και τις αιτιολογικές του σκέψεις, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.

13. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Τελλόγλειο Ίδρυμα Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 159Α, 54636, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310991610 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: teloglion@teloglion.gr Website: www.teloglion.gr