ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.