ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

Στρατηγική Ποιότητας του ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.

Για το ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ., βασικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η υψηλή ποιότητα της διαχείρισης των έργων σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των πολιτών. Η στρατηγική προσέγγιση και η φιλοσοφία του Ιδρύματος σε σχέση με την ποιότητα, παρέχουν μια καθοριστική δήλωση της πολιτικής, του οράματος  και των στόχων που έχουν τεθεί και στην οποία έχει βασιστεί ο σχεδιασμός του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Αναλυτικότερα, κατά την ανασκόπηση της Διοίκησης, οι στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας του ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ. είναι:

  • Η αξιοποίηση των αναδεικνυόμενων προβλημάτων ως ευκαιριών βελτίωσης.
  • Η επαναξιολόγηση και η συνεχής βελτίωση του ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
  • Ο καθορισμός στελεχιακού δυναμικού υψηλών επαγγελματικών προσόντων με την ενδυνάμωσή του.
  • Η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων.
  • Η διασφάλιση και βελτίωση / αναβάθμιση ικανότητας υλοποίησης έργων σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα για έργα εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος / δημοσίου χαρακτήρα, και ειδικότερα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
  • Η εκτέλεση Ποιοτικών Έργων εντός προϋπολογισμού & εντός χρονοδιαγράμματος.
  • Η αποτελεσματική συνεργασία Αρχών – Διαχειριστών – Προμηθευτών.
  • Ο έγκαιρος εντοπισμός και αντιμετώπιση αιτιών αστοχίας.

 
Η εφαρμογή ενός ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 αποτελούν το κύριο μέλημα της Ανώτατης Διοίκησης και του συνόλου των υπαλλήλων τηςγια την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
 
Η εφαρμογή και η σωστή τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 9001:2015 είναι υποχρεωτική για όλα τα στελέχη, τα οποία καλούνται να ενσωματώσουν τις αρχές του στις καθημερινές εργασίες τους και να το χρησιμοποιούν ως  εργαλείο   διεκπεραίωσης   των αρμοδιοτήτων τους και ως ένα μέσο για τη συνεχή βελτίωση και προαγωγή τόσο των ικανοτήτων τους όσο και της ποιότητας εργασίας τους.
 
Η Ανώτατη Διοίκηση του ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.
 
Οι πυλώνες της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και συγκεκριμένα:

  • η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά και ISO 9001:2015,
  • η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας όλων των διαδικασιών του ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.

 
Η πολιτική ποιότητας κοινοποιείται σε όλα τα αρμόδια στελέχη του Ιδρύματος. Είναι καθήκον η συμμετοχή όλου του προσωπικού του ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στην προσπάθεια αυτή. Η παρούσα πολιτική ποιότητας θα ανασκοπείται και θα ελέγχεται ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητά της.