ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Έργο με τίτλο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ». Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη στοχευμένων βιωματικών δράσεων και πρότυπων εφαρμογών με σκοπό την ανάδειξη εμβληματικών έργων της μόνιμης συλλογής του Τελλογλείου στο ευρύ κοινό και σε εξειδικευμένες ομάδες επισκεπτών καθώς και την ενίσχυση και διεύρυνση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε επιμέρους ομάδες. Σκοπός αποτελεί η ενίσχυση της εμπειρίας και η βιωματική μάθηση – ψυχαγωγία του επισκέπτη μέσω διαδραστικών, σύγχρονων εκπαιδευτικών, πολυμεσικών μεθόδων. Διάρκεια έργου: 30 μήνες. Σύνθεση Φορέων Έργου: ΑΠΘ (Ερευνητικός φορέας), Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ (Φορέας Πολιτισμού), TESSERA Α.Ε. (Επιχείρηση). Οι εταίροι συνθέτουν ένα μίγμα υψηλής τεχνογνωσίας και ερευνητικής εμπειρίας στα επιμέρους πεδία και αλληλοσυμπληρώνονται.

Μεταβείτε στη σελίδα του έργου https://artech-project.gr/

Μεταβείτε στη σελίδα Ψηφιακή και φυσική ανάδειξη των εμβληματικών έργων της μόνιμης συλλογής του Τελλόγλειου Ιδρύματος