ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» – 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)».

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : Ένα σύγχρονο Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου Τελλογλείου Ιδρύματος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Το έργο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του αρχείου του Τελλόγλειου Ιδρύματος, καθώς και δράσεις ανάδειξης του υλικού στο ευρύ κοινό μέσω ενός ανανεωμένου ιστοτόπου, ερμηνευτικών εκθεμάτων, ψηφιακών εκθέσεων, εικονικού μουσείου, εκπαιδευτικών εφαρμογών στο διαδίκτυο και μιας διαδραστικής εγκατάστασης περιήγησης στο ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα του μουσείου, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στους χώρους του.

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης: Ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού, Αναβάθμιση εξαρχής ψηφιακού υλικού, Σάρωση Φωτογραφιών, Σάρωση έντυπου υλικού.

Το ψηφιακό αρχείο που δημιουργήθηκε από τη νέα ψηφιοποίηση, τεκμηριώθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστημονική εγκυρότητα και αρτιότητα της πληροφορίας.

Για τη διαχείριση της ψηφιακής συλλογής, έγινε προμήθεια εξειδικευμένου συστήματος ψηφιακής διατήρησης (ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης ψηφιοποιημένης συλλογής).

Επιπλέον, σχεδιάστηκε διαδικτυακός τόπος με ανανεωμένο γραφιστικό layout που θα ανταποκρίνεται στο προφίλ του Ιδρύματος. Το σύνολο της ψηφιακής συλλογής, παρουσιάζεται με τη μορφή εικονικού μουσείου στον ιστότοπο του οργανισμού. Ο εικονικός επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στο ψηφιακό υλικό μέσα από διαφορετικές αφετηρίες όπως: θεματικές παρουσιάσεις, παρουσίαση κατά είδος υλικού, παρουσίαση συντελεστών και βιογραφία τους.

Η προτεινόμενη πράξη αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής συμβάλει στην πληρέστερη δημοσιοποίηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων του ιδρύματος και την δυνατότητα προσέγγισης του παραγόμενου πολιτισμικού αποθέματος από διαφορετικές ομάδες κοινού στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ερευνητές, εκπαιδευτικούς κ.α.).