ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαγωνισμός για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

«Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ποσά με ενσωματωμένο το ΦΠΑ) : 

Τμήμα Α: Εξοπλισμός Σταθμών Εργασίας (4092,00 €),
Τμήμα Β : Γυαλιά Εικονικής Πραγματικότητας (868,00 €)
Τμήμα Γ: Προσωπικοί υπολογιστές (1984,00 €)
Τμήμα Δ: Φωτογραφική Μηχανή (1240,00 €)
Τμήμα Ε: Πολυμηχάνημα/Εκτυπωτής (310,00 €)
Τμήμα Ζ: Μηχανές Προβολής (1736,00 €) 

Σύνολο προϋπολογισμού 8.250,00 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) 1.980,00 € , ήτοι συνολικού ποσού 10.230,00 €. 

Συνημμένο θα βρείτε το αρχείο με την πλήρη προκήρυξη και τους όρους του διαγωνισμού

ΛΗΨΗ pdf ΑΡΧΕΙΟΥ, 1398.54KB