ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Παρακαλώ βρείτε συνημμένη την προκήρυξη για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών » με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015 ), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014- 2020 και της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» –  «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» –  «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 52529/26-05-2020  και κωδικό έργου Τ6ΥΒΠ-00015.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΔΑΜ.pdf