ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκήρυξη εκμίσθωσης διαμερίσματος του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών

Υποβλήθηκε στις 19. Ιούλιος 2019 – 12:29.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τελλογλείου Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, προτίθεται να διαθέσει προς εκμίσθωση ένα διαμέρισμα, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, 62,00 τ.μ. με αποθήκη στο δώμα 11,00 τ.μ., που βρίσκεται εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μητροπόλεως 85 στον 1ο όροφο. Η μισθωτική διάρκεια ορίζεται στα τρία (3) έτη. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τη δαπάνη για την ασφάλιση του ακινήτου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 60,00 ευρώ ετησίως. Το μηνιαίο μίσθωμα του ως άνω ακινήτου προσδιορίστηκε κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 500,00 ευρώ. Απαιτείται η προκαταβολή του ποσού δύο (2) μισθωμάτων από το μισθωτή, ως εγγύηση. Για την όλη διαδικασία θα εφαρμοστούν διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν. 4182/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 8,9 και 10 του άρθρου 24 του ιδίου νόμου. Η δε παρούσα θα αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, για χρονική διάρκεια 20 ημερών (έως τις 6 Αυγούστου 2019). Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός της ανωτέρω προθεσμίας στα γραφεία του Τελλογλείου Ιδρύματος στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγ. Δημητρίου 159Α στον 2ο όροφο.