ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη της ομάδας έργου της Αναθέτουσας Αρχής ως προς την δημιουργία των εκπαιδευτικών εργαστηρίων όπου θα υλοποιούνται τεχνικές ψηφιακής και εικονικής συντήρησης με την βοήθεια των τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων καθώς και της φωτορεαλιστικής απεικόνισης αυτών στους χώρους του Τελλογλείου Ιδρύματος.

Σύνολο προϋπολογισμού: 11.612,90 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) 2.787,10 € (14.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 52529/26-05-2020 και κωδικό έργου Τ6ΥΒΠ-00015.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει τους αντίστοιχους υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Τελλόγλειο Ίδρυμα. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Υποβολή προσφορών: μέχρι 13-08-2021 και ώρα 12:00. Ημερομηνία Διενέργειας: 30-08-2021 και ώρα 12:00. Τόπος Διενέργειας: Τελλόγλειο Ίδρυμα. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Τελλογλείου Ιδρύματος στο τηλέφωνο 2310991610 (email: teloglion@teloglion.gr). Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2310996350.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη της ομάδας έργου της Αναθέτουσας Αρχής ως προς την δημιουργία των εκπαιδευτικών εργαστηρίων όπου θα υλοποιούνται τεχνικές ψηφιακής και εικονικής συντήρησης με την βοήθεια των τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων καθώς και της φωτορεαλιστικής απεικόνισης αυτών στους χώρους του Τελλογλείου Ιδρύματος σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

ΛΗΨΗ pdf ΑΡΧΕΙΟΥ, 1170.59KB