ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ένα (1) άτομο / Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο αντικείμενο της Πολιτισμικής Τεχνολογίας ή συναφούς πεδίου

Υποβλήθηκε στις 17. Φεβρουάριος 2021 – 14:11.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε απασχόληση εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου τίτλο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

Ένα (1) άτομο / Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο αντικείμενο της Πολιτισμικής Τεχνολογίας ή συναφούς πεδίου, με ποσό έως 22.804 € έως 25/10/2022. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου, δηλ. έως 25/11/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Σχετικά με το αντικείμενο του έργου, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και το έγγραφο της αίτησης δείτε το συνημμένο αρχείο.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τελλόγλειο Ίδρυμα, Γραφείο Γραμματείας, Αγίου Δημητρίου 159Α, 54636, Θεσσαλονίκη, ώρες 09.00πμ -12.00μμ, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: teloglion@teloglion.gr έως τις 05/03/2021.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο τηλ: 2310991610.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ_2.pdf