ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση συνεργάτη με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Συμβούλου

 Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε απασχόληση συνεργάτη με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Συμβούλου. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Συνεισφορά:
– Στον σχεδιασμό επιστημονικού και καλλιτεχνικού προγραμματισμού σύμφωνα με τους σκοπούς και την πολιτική του Ιδρύματος.
– Στις διαδικασίες του fundraising από ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς.
– Στην ισχυροποίηση της διασύνδεσης του Ιδρύματος με την καλλιτεχνική κοινότητα και τη συγκρότηση δικτύων συνεργασίας με αντίστοιχα ιδρύματα και πολιτισμικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Διαμόρφωση μόνιμων και στρατηγικών συμμαχιών και συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς, όπως και με τοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
– Στην οργάνωση – υποστήριξη εκθέσεων, στη διαχείριση και εποπτεία των συλλογών έργων τέχνης.
– Στον εμπλουτισμό των συλλογών έργων τέχνης του Ιδρύματος με αγορές, αποδοχή δωρεών, χορηγιών, κληρονομιών, παραχωρήσεων και λοιπών νόμιμων τρόπων.
– Στην παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του εκθεσιακού – καλλιτεχνικού σχεδιασμού.
– Στην κατάρτιση απολογισμού των καλλιτεχνικών δράσεων.
– Στην εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς συναντήσεις και φόρα καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος καθώς και σε εθιμοτυπικές εκδηλώσεις. 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, κατά προτίμηση Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχης ειδικότητας τίτλο της αλλοδαπής, ή πτυχίο του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής στην ιστορία της τέχνης ή σε συναφές αντικείμενο.
3. Επιθυμητός Διδακτορικός Τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής στην ιστορία της τέχνης ή σε συναφές αντικείμενο.
4. Πολύ καλή γνώση του εικαστικού χώρου σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο και δίκτυο επαφών με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε φορείς του εξωτερικού ή της ημεδαπής.
5. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση εκθεσιακού προγραμματισμού δημοσίων ή ιδιωτικών ιδρυμάτων και στην επιμέλεια εκθέσεων σύγχρονης τέχνης με ελληνικό και διεθνές περιεχόμενο αποκτηθείσα σε θέσεις ευθύνης.
6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό, εφαρμογή και παρακολούθηση χορηγικού πλάνου.
7. Άριστη γνώση της Αγγλικής και γνώση μιας ακόμα τουλάχιστον γλώσσας εκ των ακόλουθων σε πολύ καλό επίπεδο: γαλλική, γερμανική, ιταλική. 

ΚΩΛΗΜΑΤΑ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας: 

i. Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από ημεδαπό ή αλλοδαπό Δικαστήριο για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
ii. Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω κι αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
iii. Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
iv. Όσοι έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
v. Οι υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, όταν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής, κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.
vi. Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).
vii. Οι άνδρες υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει, έως την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.
viii. Τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα κατά τις ανωτέρω παραγράφους δεν πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κατά το χρόνο έναρξης απασχόλησης του επιλεγέντος. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης (επισυνάπτεται).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα.
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού / Αντίγραφο βεβαίωσης αναβολής (για τους άνδρες υποψηφίους). 

Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: teloglion@teloglion.gr από 6-2-2023 έως 31-3-2023. 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο τηλ: 2310991610 ή στο email: teloglion@teloglion.gr. 

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή. 

Συνημμένα βρείτε το κείμενο της πρόσκλησης και την αίτηση

ΛΗΨΗ pdf ΑΡΧΕΙΟΥ, 378.25KB ΛΗΨΗ pdf ΑΡΧΕΙΟΥ, 337.68KB