ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση συνεργάτη στην ειδικότητα του Επιμελητή – Ιστορικού Τέχνης της Ερευνητικής Θέσης ΑΙΓΕΑΣ

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε απασχόληση συνεργάτη στην ειδικότητα του Επιμελητή – Ιστορικού Τέχνης της Ερευνητικής Θέσης ΑΙΓΕΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Συνεισφορά σε:

– Έρευνα, ψηφιοποίηση, επεξεργασία αρχείων και τεκμηρίωση αρχειακού υλικού.

– Αξιοποίηση φυσικού αρχειακού υλικού, σε συνδυασμό με έργα της συλλογής του Τελλογλείου Ιδρύματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Συναφές πτυχίο (Φιλοσοφικής, Σχολής Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής κ.α.) από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχης ειδικότητας τίτλο της αλλοδαπής.

2. Διδακτορικός Τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής στην ιστορία της τέχνης ή σε συναφές αντικείμενο.

3. Πολύ καλή γνώση του αντικειμένου της ιστορίας της τέχνης από την αρχαιότητα έως σήμερα. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε σχετικούς φορείς του εξωτερικού ή της ημεδαπής.

4. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην αρχειακή έρευνα.

5. Επιθυμητή η άριστη γνώση της Αγγλικής και η γνώση μιας ακόμα τουλάχιστον γλώσσας εκ των ακόλουθων σε πολύ καλό επίπεδο: γαλλική, γερμανική, ιταλική.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους.

Λεπτομέρειες, δικαιολογητικά και αίτηση θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

ΛΗΨΗ pdf ΑΡΧΕΙΟΥ, 507.58KB