ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση εγκαταστάσεων του Τελλογλείου για εστιατόριο ή καφέ/εστιατόριο ή καφέ

Υποβλήθηκε στις 22. Μάιος 2017 – 14:17.

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. επιθυμεί να εκμισθώσει σε επιχειρηματικό σχήμα τους κάτωθι χώρους που διαθέτει, προκειμένου να λειτουργήσει στις σχετικές εγκαταστάσεις εστιατόριο ή καφέ/εστιατόριο ή καφέ:
• Χώρους εστιατορίου-καφέ που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του, στο κτίριο επί της οδού Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας Α.Π.Θ.. Ειδικότερα, οι προς εκμίσθωση χώροι είναι: χώρος εστίασης 1ου ορόφου, εμβαδού 85 τ.μ. περίπου με κουζίνα εμβαδού 50 τ.μ., χώρος τουαλετών εμβαδού 6 τ.μ. και υπόγειος αποθηκευτικός χώρος εμβαδού 43 τ.μ.
•Εξωτερικό χώρο στο προαύλιο του ανωτέρω κτιρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1) Να είναι σε θέση να λειτουργήσουν το εστιατόριο-καφέ, κατ’ ελάχιστον, όλες τις ώρες λειτουργίας του Ιδρύματος.
2) Να μπορούν να αναλάβουν την εστίαση (catering) των εκδηλώσεων που οργανώνονται στο κτίριο του Ιδρύματος.
3) Να μπορούν να οργανώνουν και να διενεργούν στον ίδιο χώρο ειδικές εκδηλώσεις στο αντικείμενο τροφή – διατροφή – ποτά – εστίαση.
4) Να έχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, καθώς και υψηλή ποιότητα και πρωτοτυπία εδεσμάτων.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, θα συνεκτιμώνται τυχόν διακρίσεις που έχουν λάβει οι ενδιαφερόμενοι για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τους και για την υψηλή ποιότητα και την πρωτοτυπία των εδεσμάτων τους, καθώς και η αποδεδειγμένα επιτυχής επαγγελματική δραστηριότητά τους στον τομέα της εστίασης.

Η διάρκεια και οι λοιποί ειδικότεροι όροι της σύμβασης, καθώς και το ύψος των μηνιαίων μισθωμάτων θα καθοριστούν με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., η οποία στεγάζεται στο 2ο όροφο του κτιρίου του Ιδρύματος στην οδό Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη (τηλ.: 2310-991610 / 2310-247111), από τη Δευτέρα 22 Μαῒου μέχρι και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Αίτηση.
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία τους, τις διακρίσεις που έχουν λάβει κ.λπ.
4. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει το βιογραφικό τους σημείωμα.
5. Ενδεικτικό κατάλογο των προσφερομένων ειδών, με τις τιμές του κάθε είδους.
6. Επιχειρηματικό-επενδυτικό πλάνο για τη λειτουργία των εκμισθούμενων χώρων.

Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, μετά από αξιολόγηση των στοιχείων των φακέλων που θα υποβληθούν και προσωπική συνέντευξη, η οποία θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Το Ίδρυμα διατηρεί, μέχρι πέρατος της διαδικασίας, το δικαίωμα να διακόψει άνευ αιτιολογίας, οποτεδήποτε τη διαδικασία ή/και να μην προβεί σε κατάρτιση της σύμβασης.

Βρείτε συνημμένη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΡΟΣΚ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ.pdf