ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Υποβλήθηκε στις 11. Δεκέμβριος 2020 – 15:46.

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε πρόσληψη συνεργάτη για το έργο “Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών” με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επειχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ)” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης “ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” – “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ” – “ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ”

Ένα (1) άτομο / Κάτοχος Πτυχίου Μηχανικού (ΠΕ) και Διδακτορικού Τίτλου με ποσό έως 20.000 από 01/01/2021 έως 25/11/2022.

Αιτήσεις έως 30/12/2020
Συνημμένο το έγγραφο της πρόσκλησης με την αίτηση.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ.pdf