ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Υποβλήθηκε στις 19. Ιανουάριος 2017 – 13:20.

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε πρόσληψη συνεργάτη για να καλύψει τις ανάγκες έρευνας, οργάνωσης, διαχείρισης, εποπτείας των συλλογών έργων τέχνης του Ιδρύματος, καθώς και την υποστήριξη εκθέσεων.
Αναγκαίο τυπικό προσόν αποτελεί η κατοχή πτυχίου ΠΕ Ιστορίας της Τέχνης ή ΠΕ Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ή συναφές, καθώς και η εκπόνηση διδακτορικού σε θέματα Ιστορίας της Τέχνης ή συναφούς κλάδου. Απαραίτητη θεωρείται η εμπειρία στο πεδίο, η γνώση (τουλάχιστον 2) ξένων γλωσσών και η εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα.

Τα παραπάνω προσόντα θα αποδεικνύονται από τους αντίστοιχους, επικυρωμένους, τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ) και βεβαιώσεις. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών ή, επί μη εξαρτημένης εργασίας, με άλλα επικυρωμένα έγγραφα (συμβάσεις έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.).

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, θα υποβάλλονται από 20 Ιανουαρίου μέχρι και 10 Φεβρουαρίου 2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις ώρες 10:00 έως 14:00, στη Γραμματεία του Ιδρύματος (αρμόδια κα Δόμνα Παραφέστα), στην οδό Αγίου Δημητρίου 159Α, 546 36 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, τηλ.: 2310-991610. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα (www.teloglion.gr) του Ιδρύματος.

Αρμόδιο για την τελική απόφαση και επιλογή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του και δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανακαλείται ελεύθερα και η διαδικασία που θα αρχίσει διακόπτεται οποτεδήποτε.

Συνημμένα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος, Αίτηση

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΣ_19-1-17.doc
Αίτηση υποψηφιότητας.pdf