ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Υποβλήθηκε στις 11. Μάρτιος 2013 – 2:00.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

ΚΑΛΕΙ
ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, να συμμετάσχουν στο έργο «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 11/03/2013 έως και 30/04/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 14:00, στα γραφεία των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:
– Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ (Εγνατία 154, Μαγδαληνή Σαραφιανού – τηλ. επικοινωνίας 2310 291266)
– Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Τσακίρη Σοφία –τηλ. επικοινωνίας 2310 994034, Χριστίνα Λιόντα – τηλ. επικοινωνίας 2310 994009)

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ
Αίτηση συμμετοχής εδώ