ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Υποβλήθηκε στις 4. Αύγουστος 2020 – 14:36.

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Υποβολή προσφορών μέχρι 28 Αυγούστου 2020

Συνημμένα η διακήρυξη και η προκήρυξη του διαγωνισμού

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΗΜΔΗΣ – ΑΔΑΜ.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΑΔΑ.pdf