ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VR

Τίτλος Πράξης
«Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

Αντικείμενο Διαγωνισμού
Υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη της ομάδας του έργου ως προς την δράση της ανάπτυξης πλατφόρμας τρισδιάστατης εικονικής περιήγησης στους χώρους του Τελλογλείου Ιδρύματος.

Βρείτε συνημμένο το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού

Επισυναπτόμενα Αρχεία: