ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο 

«”Ένα σύγχρονο Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή” – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου Τελλογλείου Ιδρύματος» 

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «”Ένα σύγχρονο Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή” – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου Τελλογλείου Ιδρύματος» της Πράξης «“Ένα σύγχρονο Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή” – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου Τελλογλείου Ιδρύματος» με Κωδικό ΟΠΣ 5093231, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «”Ένα σύγχρονο Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή” – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου Τελλογλείου Ιδρύματος». 

 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Αρμόδιος για πληροφορίες: Β. Γκόνος, 2310 991610, teloglion@teloglion.gr
Διεύθυνση διαδικτύου: https://www.teloglion.gr/
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα είναι ΝΠΙΔ και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή. 

Η κύρια δραστηριότητά του είναι η συστηματική γνωριμία του κοινού με την τέχνη, η συλλογή, καταγραφή και μελέτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας καλλιτεχνών και μελετητών της τέχνης, καθώς και η ουσιαστική επαφή των παιδιών με τα έργα τέχνης μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Αρμόδιος για πληροφορίες: Β. Γκόνος, 2310 991610, teloglion@teloglion.gr
Διεύθυνση διαδικτύου: https://www.teloglion.gr/
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα είναι ΝΠΙΔ και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή. 

Η κύρια δραστηριότητά του είναι η συστηματική γνωριμία του κοινού με την τέχνη, η συλλογή, καταγραφή και μελέτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας καλλιτεχνών και μελετητών της τέχνης, καθώς και η ουσιαστική επαφή των παιδιών με τα έργα τέχνης μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστήματος 176816). 

Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες. 

 Τόπος παροχής υπηρεσιών: EL52 Κεντρική Μακεδονία. 

Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του αρχείου του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η υλοποίηση μίας σειράς δράσεων ανάδειξης του υλικού στο ευρύ κοινό μέσω ενός ανανεωμένου ιστοτόπου, ερμηνευτικών εκθεμάτων, ψηφιακών εκθέσεων, εικονικού μουσείου, εκπαιδευτικών εφαρμογών στο διαδίκτυο και μιας διαδραστικής εγκατάστασης περιήγησης στο ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα του μουσείου, η οποία θα βρίσκεται εγκατεστημένη στους χώρους του. 

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 397.370,97 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 492.740,00 €, ΦΠΑ 24%: 95.369,03 €). 

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ Ε1191 και κωδ. ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ11910053). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1: «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, οργάνωσης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής ψηφιακού περιεχομένου Τελλογλείου Ιδρύματος» της Πράξης: «”Ένα σύγχρονο Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή” – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου Τελλογλείου Ιδρύματος» με Κωδικό MIS 5093231, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» βάσει της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 3124/02.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΒΓΣ46ΜΤΛΡ-ΦΑΟ) του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 9 μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της, με δικαίωμα παράτασης μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα της παρ. 2.2.1 της με αρ. πρωτ. 11895 Διακήρυξης. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα των παρ. 2.2.2 έως 2.2.8 της με αρ. πρωτ. 11895 Διακήρυξης. 

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (7.947,42 €). 

Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, με τη διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 30/12/2022 και ώρα 18:00. 

Κατάθεση εγγράφων: Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα της παρ. 2.4.2.5 της με αρ. πρωτ. 11895 Διακήρυξης. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 09/01/2023 και ώρα 11:00. 

Γλώσσα: Οι προσφορές καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα της παρ. 2.1.4 της με αρ. πρωτ. 11895 Διακήρυξης. 

Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Λεωφ. Θηβών 196 – 198, Τ.Κ. 182 33, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης. Τηλέφωνο: 213 214 1216. E-mail: aepp@aepp-procurement.gr, proedros@aepp-procurement.gr. Διεύθυνση διαδικτύου: www.aepp-procurement.gr. Οι προθεσμίες και η διαδικασία υποβολής των προσφυγών αναφέρονται στην παρ. 3.4 της με αρ. πρωτ. 11895 Διακήρυξης. 

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21/11/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 1 εδώ

ΛΗΨΗ pdf ΑΡΧΕΙΟΥ, 918.87KB ΛΗΨΗ pdf ΑΡΧΕΙΟΥ, 254.87KB ΛΗΨΗ msword ΑΡΧΕΙΟΥ, 718.5KB ΛΗΨΗ pdf ΑΡΧΕΙΟΥ, 185.13KB ΛΗΨΗ msword ΑΡΧΕΙΟΥ, 600.5KB ΛΗΨΗ msword ΑΡΧΕΙΟΥ, 641.5KB ΛΗΨΗ msword ΑΡΧΕΙΟΥ, 608.5KB