ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποβλήθηκε στις 26. Μάιος 2017 – 12:18.

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε πρόσληψη συνεργάτη για να καλύψει τις ανάγκες διοικητικής υποστήριξης του Ιδρύματος.

Επιθυμητό προσόν αποτελεί η κατοχή πτυχίου Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλου συναφούς γνωστικού πεδίου, καθώς και σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές. Η εμπειρία στο χώρο, η γνώση ξένων γλωσσών, η εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα συνεκτιμώνται ιδιαίτερα.

Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από τους αντίστοιχους, επικυρωμένους, τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ) και βεβαιώσεις.
Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών ή, επί μη εξαρτημένης εργασίας, με άλλα επικυρωμένα έγγραφα (συμβάσεις έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.).

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, θα υποβάλλονται από 25 Μαΐου 2017 μέχρι 16 Ιουνίου 2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις ώρες 10:00 έως 14:00, στη Γραμματεία του Ιδρύματος (αρμόδια κα Δόμνα Παραφέστα), στην οδό Αγίου Δημητρίου 159Α, 546 36 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, τηλ.: 2310-991610. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα (www.teloglion.gr) του Ιδρύματος.

Αρμόδιο για την τελική απόφαση και επιλογή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του και δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανακαλείται ελεύθερα και η διαδικασία που θα αρχίσει διακόπτεται οποτεδήποτε.
Συνημμένα θα βρείτε τα έντυπα της πρόσκλησης και της αίτησης.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΜΑΙ2017.doc
Αίτηση υποψηφιότητας.pdf